หน่วยงานในสังกัด

 1. ฝ่ายวิศวกรรม
 2. ฝ่ายช่างกล
 3. งานบริหารทั่วไป
 4. ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
 5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  1  ( โครงการสูบน้ำพัฒนานิคมและพัฒนานิคม-แก่งคอย )
 6. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  2  ( โครงการสูบน้ำแก่งคอย – บ้านหมอ )
 7. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  3  (โครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี)

     ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม ควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงบำรุงรักษาโครงการ ได้แก่ งานปรับปรุงระบบชลประทาน งานซ่อมแซมระบบชลประทาน งานขุดลอกคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำที่อยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการ พิจารณาสำรวจแบบ ออกแบบงานปรับปรุงโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเพื่อจัดทำรายงานสภาพงานวิศวกรรมของเขื่อน รวมทั้งตรวจสอบติดตามประเมินงานเพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน พิจารณาด้านการควบคุมงบประมาณ และบริการจัดการในฐานะหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช  ตลอดจนวินิจฉัยสั่งการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
 2. กำหนดแนวทางการศึกษาข้อมูลเพื่อควบคุมการดำเนินงานซ่อมแซม ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบชลประทาน ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกภาคส่ง
 3. กำหนดแนวทาง สำรวจ ศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและออกแบบเบื้องต้นเพื่อวางแกนป้องกันและบรรเทาภัยเนื่องจากน้ำในเขตพื้นที่โครงการฯ
 4. ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามประเมินงานเพื่อนำมาวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน

     งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี การเจ้าหน้าที่ และพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ การรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจการของโครงการต่างๆ ในงานของกรมชลประทาน ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 


     ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดำเนินการใช้ที่ราชพัสดุในเขตพื้นที่โครงการ งานด้านเกษตรชลประทาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืช การสำรวจเพื่อเก็บสถิติผลผลิตในด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการระบบชลประทาน งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิตในด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 


     ฝ่ายช่างกล มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกล และเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่นๆ ในเขตพื้นที่โครงการต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ควบคุม ดำเนินการ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุงเครื่องกลยานพาหนะเครื่องมือ อุปกรณ์และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
  2. ศึกษาการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะและงานด้านเครื่องกล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  3. วิเคราะห์กำหนดแผนการใช้ การบำรุงรักษา การสำรองอะไหล่ การจัดหาและการจำหน่าย แผนผังรายละเอียด การติดตั้งเครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  4. ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องกล  ยานพาหนะและงานด้านเครื่องกล เพื่อควบคุมความเรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย
  5. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. ออกแบบดัดแปลงอุปกรณ์บังคับน้ำ เครื่องจักรกลให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในเขตสำนักชลประทานและกลุ่มผู้ใช้น้ำ
  7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  8. ร่าง – ตรวจสอบหนังสือโต้ตอบ เสนอความคิดเห็น พิจารณา อนุมัติ
  9. ปฏิบัติงานและภารกิจอื่น ๆ  ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 


ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  1  ( โครงการสูบน้ำพัฒนานิคมและพัฒนานิคม-แก่งคอย )

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

     -  ควบคุมการส่งน้ำ,  ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน  ซึ่งประกอบด้วย

          -  พื้นที่ชลประทาน  จำนวน  57,800  ไร่

          -  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  จำนวน  1  แห่ง  ประกอบด้วย

               -  เครื่องสูบน้ำ  จำนวน  6  เครื่อง  อัตราการสูบน้ำรวม  10.45  ลบ.ม./วินาที

               -  ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำ

               -  ระบบสวิทซ์เกียร์

               -  ระบบ  SCADA ควบคุมเครื่องสูบน้ำ

               -  บ่อพักน้ำนิ่ง  ขนาดความจุ  100,000  ลบ.ม.  จำนวน  2  บ่อ

               -  คลองส่งน้ำดาดคอนกรีต  จำนวน  66  สาย  ความยาวรวม  191.912 กม.

 

 

 


ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  2  ( โครงการสูบน้ำแก่งคอย – บ้านหมอ )

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

     -  ควบคุมการส่งน้ำ,  ปรับปรุงและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน  ซึ่งประกอบด้วย

          -  พื้นที่ชลประทาน  จำนวน  86,700  ไร่

          -  สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  จำนวน  1  แห่ง  ประกอบด้วย

          -  เครื่องสูบน้ำ  จำนวน  7  เครื่อง  อัตรากำลังสูบน้ำรวม  17.08  ลบ.ม. / วินาที

          -  ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำ

          -  ระบบสวิทซ์เกียร์

          -  ระบบ  SCADA  ควบคุมเครื่องสูบน้ำ

 

 

 

 

 

 

           -  คลองระบายน้ำจำนวน 13 สาย ความยาวรวม  83.409  กม. มีอาคารในคลองระบายน้ำ  จำนวน  159  แห่ง  

 


ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่  3  (โครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี)

     โครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร จังหวัดลพบุรี มีสถานีสูบน้ำตั้งอยู่ที่บ้านมะกอกหวาน  ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อยู่ในแผนที่ระวาง 5239 II โดยมีแนววางท่อส่งน้ำตามแนวขอบเขตถนนทางหลวงเป็นส่วนใหญ่ และพื้นที่ของราษฎรบางส่วน โดยพื้นที่รับประโยชน์อยู่ในเขต 3 อำเภอในจังหวัดลพบุรี ได้แก่ อำเภอโคกสำโรง อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอโคกจริญ ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตรนั้น รวมทั้งสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคให้กับหมู่บ้านในเขตอำเภอชัยบาดาล ที่แนววางท่อส่งน้ำผ่านได้ในบางหมู่บ้าน

     อาณาเขตพื้นที่ทั้งสามอำเภอมีอาณาเขตติดต่อกัน และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ มีภูเขาเตี้ย ๆ ระดับความสูงเฉลี่ย 30 ม. ถึง 80 ม. เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ของ 3 อำเภอดังกล่าวห่างจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ  40 กม. 50 กม. และ 65 กม. ตามลำดับ

 

 

2.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

     โครงการจัดหาเพื่อการเกษตร จังหวัดลพบุรี มีวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้

          2.2.1 เพื่อเพิ่มโอกาสให้แก่เกษตรกรในจังหวัดลพบุรีที่ไม่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้มีโอกาสใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรเดิมที่ได้รับประโยชน์อยู่แล้ว

          2.2.2 เพื่อให้เกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกอยู่สูงกว่าระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และขาดแคลนแหล่งน้ำได้มีโอกาสใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ

          2.2.3 เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคอย่างเหมาะสม

          2.2.4 เพื่อให้เกษตรกรมีหลักประกันด้านน้ำสำหรับการเพาะปลูก

          2.2.5 เพื่อเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรได้ทำการเพาะปลูกนอกฤดูกฝนตามสมควร

          2.2.6 เพื่อลดการสูญเสียน้ำที่จะสูญหายไปในระบบส่งน้ำ

          2.2.7 สามารถนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ส่งให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตลพบุรี ที่ตั้งอยู่ในอำเภอโคกสำโรง และกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำได้ เป็นการสนับสนุนแหล่งการศึกษาระดับสูงของประเทศ  ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องในการผลิตคนที่มีคุณภาพออกมาพัฒนาประเทศต่อไป

2.3 ลักษณะของโครงการ

     เป็นสถานีสูบน้ำ สูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เข้าสู่แนวท่อส่งน้ำสายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย ไปยังพื้นที่ชลประทานโดยอาศัยระบบท่อส่งน้ำรับแรงดัน  แจกจ่ายน้ำให้แก่เกษตรกร  จำนวนพื้นที่รวม  30,000 ไร่  มีรายละเอียดของโครงการสรุปได้ดังนี้

 

 

หน่วยงานในเขตสำนักชลประทานค้นหาภายใน RID...

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 11 guests and no members online

สถิติผู้เยี่ยมชม

774712
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
51
240
1169
3389
774712

บทความน่าอ่าน

    จากการที่มีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจเข้าเที่ยวชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์... Read more
การท่องเที่ยวกลางเต้น Read more
ทุ่งทานตะวัน Read more
สันเขื่อน Read more

ผู้บริหาร

( นายศุภชัย มโนการ )

ผู้อำนวยการ

ลิขสิทธิ์ 2014 กรมชลประทาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ