คลังความรู้

 1. คู่มือวัดความเร็วการไหลของน้ำ
 2. คู่มือปฏิบัติงานส่วนวิศวกรรมธรณี
 3. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนงานสำรวจด้านธรณีวิทยา
 4. คู่มือปฎิบัติงานด้านงานสารบรรณ กรมชลประทาน
 5. คู่มือปฎิบัติงานด้านการวางโครงการ
 6. สารบรรณอีเล็กทรอนิกส์
 7. คู่มือปฏิบัติงานด้านจัดสรรน้ำ
 8. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการออกแบบระบบชลประทานและอาคารประกอบ
 9. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการออกแบบระบบชลประทานในแปลงนาและอาคารประกอบ
 10. คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการปฏิบัติงานด้านออกแบบเขื่อนและอาคารประกอบ
 11. คู่มือปฎบัติบัติงานกระบวนการหลักการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
 12. คู่มือปฎบัติงานกระบวนการหลักการสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดิน
 13. คู่มือดำเนินการทางวินัย

 1. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 2. การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
 3. การเบิกจ่ายเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
 4. ขอให้เร่งรัดดำเนินการจัดหาพัสดุของรายการ งานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 5. คำสั่งกรมชลประทาน ที่ 167 2550 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินที่อยู่ในความครอบครองของกรมชลประทาน
 6. คำสั่งกรมชลประทานที่ ข.๖๖๐ ๑ ๒๕๕๕ และแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการ และการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.2524
 8. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน
 9. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2548
 10. หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ
 11. หลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต และเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน

 1. เขื่อนป่าสักฯ กับความภูมิใจของชาวเขื่อน

 1. 36 ปี ในกรมชลประทาน (นายสุเมธ กลมเกลี้ยง) ...29 ก.ย. 55
 2. กว่าจะเป็นโครงการกิ่วคอหมา (ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข และความภาคภูมิใจในประโยชน์)
 3. การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านนโยบายเชิงรุกของผู้นำสำนักโครงการขนาดใหญ่ (พ.ศ.2548 - 2551)
 4. การแก้ไขปัญหาการรั่วซึมของน้ำบริเวณด้านท้ายเขื่อน
 5. การบริหารความเสี่ยง
 6. การบริหารโครงการ (Project Management)
 7. การวางโครงการกับงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ในอนาคต
 8. เขื่อนขุนด่านปราการชล ณ พ.ศ. นี้
 9. เขื่อนลำปาวกับการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 10. การแก้ไขปัญหาการรั่วซึมของน้ำบริเวณด้านท้ายเขื่อน
 11. โครงการระบบระบายน้ำหาดใหญ่ช่วยบรรเทาอุทกภัยได้อย่างไร
 12. งานก่อสร้างทำนบดินชั่วคราว โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำลำปาว ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
 13. งานก่อสร้างระบบชลประทานที่หมูแต่ไม่หมู ...29 ก.ย. 55
 14. จะทำอย่างไร เมื่อถูกกล่าวหาว่าทำความเสียหายให้แก่ราชการ
 15. ซุนวู กับการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ในภาวะกดดัน
 16. ผู้อำนวยการฯ ใหม่ กับปัญหาโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่
 17. ฝ่ายบริหารทั่วไปกับนโยบายของ นาย ...29 ก.ย. 55
 18. เรื่องของความพร้อม (งานก่อสร้าง)
 19. เรื่องเล่า...ชาวสำรวจ
 20. วิธีคิดในการนำนโยบายการพัฒนาแหล่งน้ำไปปฏิบัติให้สำเร็จ
 21. สถานี...สุวรรณภูมิ ...29 ก.ย. 55

 1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ บริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมศรี จังหวัดสิงห์บุรี

 1. ธรณีวิทยากับงานชลประทาน

 1. โครงการส่งน้ำฯเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ KM

หน่วยงานในเขตสำนักชลประทานค้นหาภายใน RID...

ผู้เยี่ยมชมขณะนี้

We have 6 guests and no members online

ผู้บริหาร

( นายศุภชัย มโนการ )

ผู้อำนวยการ

ลิขสิทธิ์ 2014 กรมชลประทาน สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด :: ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศ